Obsah

U B Y T O V A C Í   Ř Á D

 

1.  Ubytovna může ubytovat pouze občana, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný průkaz totožnosti. U hromadných kolektivů je nutné předložit soupis ubytovaných s uvedením bydliště a rodného čísla. 

 

2, Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu,
není – li předem sjednáno jinak, celou částku za období plánovaného pobytu. Na požádání je možno vystavit fakturu. Při pobytu delším než 1 měsíc, musí být uhrazen pobyt vždy alespoň na 7 dní dopředu.

 

4, Rezervaci ubytování poskytuje ubytovna na základě dohody nebo objednávky.

 

5, Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za peníze a cenné věci.

 

6, V době od 22.00hod. do 5.00hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

 

7, Přijímání návštěv na pokojích je povoleno v době od 8.00hod. do 22.00hod.Nebydlí – li host samostatně, je nutné souhlasné vyjádření spolubydlícího.

 

8, Provozovatel ubytovny neručí za zranění ubytovaných osob, způsobených vlastní vinou.

 

9, V prostorách pokojů a chodeb NENÍ dovoleno kouřit.

 

10, Bez souhlasu správce ubytovny se v pokojích a společných prostorách nesmí přemísťovat nábytek ani další zařízení. Není dovoleno provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

11, Pobyt zvířat na ubytovně je možný po dohodě se správcem ubytovny. Vzniklé škody na ubytovně způsobené zvířetem, hradí v plné výši majitel zvířete.

 

12, Děti ve věku do 10 let není dovoleno ponechávat bez dozoru v prostorách ubytovny.

 

13, Na pokojích je povoleno používat vlastní rádio, televizi a notebook za poplatek 5,- Kč za jeden den.

Host je povinen předložit správci ubytovny doklad o zaplacení koncesionářských poplatků. V případě porušení této povinnosti je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

 

14, Na pokojích není dovoleno připravovat jídlo. Pro tento účel je určena společná kuchyňka, vybavená k přípravě pokrmů. Kuchyňku musí každý ubytovaný po sobě uklidit a použité nádobí umýt. Nádobí sloužící k přípravě jídel se nesmí odnášet na pokoje.

 

15, Při každém odchodu z ubytovny je host povinen zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

 

16, Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.

 

17, Za škody způsobené na zařízení a budově ubytovny nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů. V tomto případě má ubytovatel právo vyžadovat náhradu škody.

 

19, Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se ubytovny,předávejte na adresu :

Stanislava Fikartová, Nebanice 61, telefon: 606 136 430.

 

20, Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má správa ubytovny právo ubytování zrušit.

 

21, Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem – 1. 9. 2019

 

22, Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150, Záchranná služba 155, Policie 158

 

 Nebanicích dne 1. 9. 2012